Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 600 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
Musisz być zalogowany, by wpisywać się do logu i dokonywać operacji na skrzynce.
stats
Zobacz statystykę skrzynki
BIRD - OP6B7D
Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej Funka
Właściciel: MarcoPolo
Zaloguj się, by zobaczyć współrzędne.
Wysokość: 137 m n.p.m.
 Województwo: Polska > pomorskie
Typ skrzynki: Quiz
Wielkość: Mała
Status: Gotowa do szukania
Data ukrycia: 20-07-2013
Data utworzenia: 04-07-2013
Data opublikowania: 20-07-2013
Ostatnio zmodyfikowano: 24-08-2014
75x znaleziona
0x nieznaleziona
1 komentarze
watchers 3 obserwatorów
61 odwiedzających
56 x oceniona
Oceniona jako: znakomita
28 x rekomendowana
Skrzynka rekomendowana przez: 13DENIS13, antros, baloniarz, betsi933, Eiger, Gincio, housemdt, ironkrisso, Jażdżu, KrystianT, mat_sta, Michalug, miki13, misiek, mitzuch, modzel8, myszky, polkotoi, Qbacki, Selinowie, siersciuch122, soolash, wąsek224, Wieszczu, wojrip, wolny, zyr, Żabik
Musisz się zalogować,
aby zobaczyć współrzędne oraz
mapę lokalizacji skrzynki
Atrybuty skrzynki

Można zabrać dzieci  Dostępna rowerem  Weź coś do pisania  Umiejscowiona na łonie natury, lasy, góry itp 

Zapoznaj się z opisem atrybutów OC.
Opis PL

PL:

Idea kesza:

W sąsiedztwie znajduje się Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej Funka, które prowadzi „Zieloną szkołę” i w ramach jej przedstawia ścieżki dydaktyczne oto jedna z nich:

Ptaki Funki i okolic

Ścieżka służyć ma zarówno osobom rozpoczynającym swoją przygodę z ptakami, jak i dobrze już je znającym. Bardziej zaawansowani mogą doskonalić swoje umiejętności obserwując i rozróżniając przesiadujące na pomostach duże mewy w różnych szatach wiekowych, czy na ogół trudne do rozpoznania - zawsze jednak wzbudzające wiele przyjemnych emocji podczas ich oglądania - ptaki drapieżne. Większość pospolitych gatunków ptaków, wymienionych w opisie ścieżki, można spotkać na trasie bez trudu. Jednak są i takie, których nie uwzględniono mimo, że do rzadkich wcale nie należą.

Jako, że sam byłem związany z harcerstwem jako instruktor postanowiłem przyłączyć się do zaszczytnej idei ochrony naszych ptaków. Cel jest prosty: nie niszczmy ich siedlisk, budujmy miejsca lęgowe i obserwujmy ich życie, tylko z dala obserwujmy nie zakłócajmy im spokoju. Dbajmy o teren, nie zaśmiecajmy go, a jeśli spotkamy śmieci posprzątajmy. Sami wielokrotnie wracamy w okolice i chcemy, żeby było czysto. Oto idea tej geokeszowej skrzyneczki.

Miejscówka kesza:

Funka (kaszub. Funko) –  kaszubska wieś letniskowa w Polsce na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego położona w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Chojnice nad wschodnim brzegiem jeziora Charzykowskiego. Wieś wchodzi w skład sołectwa Charzykowy. W kierunku północnym znajduje się Park Narodowy Bory Tucholskie. Połączenie z centrum Chojnic umożliwiają autobusy komunikacji miejskiej linia nr 1).

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego

W roku 1936 na gruntach podarowanych przez prezydenta Mościckiego powstał "Harcerski Ośrodek Wodny" z pomostami i hangarami żeglarskimi, aktualnie Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej Funka.

Co w okolicy:

Jednym słowem wszystko, jeziora, rzeki lasy, cisza i spokój – to co natura daje. 

Geocache:

Skrzynka stanowi QUIZ o czym zapewne dowiesz się po przybyciu na wskazane współrzędnymi miejsce.

Nic nie trzeba liczyć, zgadywać etc., ale trzeba użyć głowy. Bądź mądry i używaj rozumu jak „SOWA” w swoim postępowaniu by się do niego dostać.

Nic na siłę, patrz i myśl – wszystko jest na miejscu.

Na miejscu musisz zdobyć dwie rzeczy:

  1. KLUCZ – jest schowany i trzeba do niego uzyskać dostęp.
  2. KOD ZAMKA – też jest schowany, ale uzyskasz do niego dostęp po zdobyciu klucza.

Po dokonaniu wpisu w logbooku, ewentualnej wymianie skromnych fantów postępuj w odwrotnej kolejności właściwie zabezpieczając dostęp do wnętrza.

 

W tym miejscu chciałbym podziękować Panu Leśniczemu z Funki za wskazanie miejsca i wyrażenie zgody na umiejscowienie skrzyneczki oraz Panu Nadleśniczemu z Rytla za akceptację tej idei. Jeszcze raz wielkie podziękowania z mojej strony i tych co odwiedzą tę okolicę. Bez Waszej aprobaty nie byłoby to możliwe.

 

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY I WYPOCZYNKU

 

EN:

The idea of ​​cache:

The neighborhood has Scout Funk Center for Environmental Education, which runs the "Green School" and under the present educational paths this is one of them:

Birds Funki and the surrounding area

The path is used both persons starting their adventure with the birds, as well as the already well familiar with them. The more advanced can improve their skills by observing and distinguishing hanging out on the platforms large gulls in different robes age, or generally difficult to diagnose - but always of very many pleasant emotions while watching them - birds of prey. Most common species of birds listed in the description of the path, you will encounter on the route without difficulty. However, there are some which are not included, although the rare does not belong.

As I myself was associated with scouting as an instructor decided to join the honorable idea of ​​protecting our birds. The goal is simple: do not niszczmy their habitats, let us build the breeding sites of their lives, and watch it, just out of reach we need to observe does not disturb the peace. Let's take care of the area, do not flood it, and if we meet let's clean litter. They often return to the vicinity, and we want to make it clear. Here's an idea that geokeszowej boxes.

A seat cache:

Funk (Kashubian Funko) - Kashubian holiday village in Poland in the Landscape Zaborski Pomeranian Voivodeship, in west-Chojnice in Chojnice on the eastern shore Charzykowskie. The village is part of the villages Świeszyno. To the north is Tucholskie National Park. The combination of central Chojnic allow public buses line 1).

In the years 1975-1998 the town to the province of Bydgoszcz

In 1936, on land donated by President Moscicki was "Scout Centre Water" with decks and hangars sailing, currently Scout Funk Center for Environmental Education.

What's nearby:

In a word, everything, lakes, rivers, forests, peace and quiet - it's what life gives you.

Geocache:

QUIZ box is probably what you'll learn upon arrival at the designated coordinates of the place.

There is no need to count, guess etc., But you have to use your head. Be smart and use reason as "OWL" at its investigation to get to him.

Nothing on the strength, look and think - everything is in place.

On the site you need to get two things:

  1. KEY - are hidden and must be accessed.
  2. CODE LOCK - it is tucked away, but you get access to it after the capture key.

After making an entry in the logbook, the possible exchange of modest prizes Reverse the procedure actually preventing access to the interior.

 

At this point I would like to thank you for Funki forester with an indication of and agree to the location of the boxes and the superintendent of Rytel you for accepting this idea. Once again a big thank you from me and those who visit the area. Without your approval would not be possible.

 

HAVE FUN AND LEISURE

 

DE:

Die Idee des Cache:

Die Nachbarschaft hat Scout Funk Zentrum für Umweltbildung, die die "Grüne Schule" läuft und unter den gegenwärtigen Bildungswege dies ist einer von ihnen:

Vögel Funki und Umgebung

Der Weg ist sowohl Personen beginnen ihre Abenteuer mit den Vögeln, sowie die bereits gut vertraut mit ihnen verwendet werden. Je fortgeschrittener können ihre Fähigkeiten durch Beobachtung und Unterscheidung hanging out auf den Bahnsteigen große Möwen in verschiedenen Roben Alter, oder allgemein schwer zu diagnostizieren verbessern - aber immer sehr viele angenehme Gefühle, während sie beobachtete - Greifvögel. Die häufigsten Vogelarten in der Beschreibung des Weges aufgeführt, werden Sie auf der Strecke ohne Schwierigkeiten zu begegnen. Allerdings gibt es einige, die nicht enthalten sind, wobei die seltene nicht gehört.

Als ich mich mit Scouting als ein Lehrer beschlossen, den ehrenwerten Idee des Schutzes unserer Vögel kommen verbunden. Das Ziel ist einfach: nicht niszczmy ihrer Lebensräume, lasst uns bauen die Brutstätten ihr Leben, und beobachten Sie es, gerade aus erreichen wir beobachten müssen nicht den Frieden stören. Lassen Sie kümmern sich um den Bereich, nicht überschwemmen, und wenn wir uns treffen lasst sauberen Wurf. Sie haben oft in die Nähe zurückzukehren, und wir wollen, dass es zu deaktivieren. Hier ist eine Idee, dass geokeszowej Boxen.

Ein Sitz-Cache:

Funk (kaschubischen Funko) - kaschubischen Feriendorf in Polen in der Woiwodschaft Pommern Zaborski Landschaft, in west-Chojnice in Chojnice am Ostufer Charzykowskie. Das Dorf ist Teil der Dörfer Świeszyno. Im Norden ist Tucholskie Nationalpark. Die Kombination von zentralen Chojnic erlauben, die öffentlichen Busse der Linie 1).

In den Jahren 1975-1998 die Stadt zur Provinz Bydgoszcz

Im Jahr 1936, auf dem Land von Präsident Moscicki gestiftet war "Scout Center Water" mit Decks und Hangars Segeln, derzeit Scout Funk Center for Environmental Education.

Was ist in der Nähe:

Mit einem Wort, alles, Seen, Flüsse, Wälder, Ruhe und Frieden - es ist, was das Leben Ihnen. 

Geocache:

QUIZ Box ist wahrscheinlich das, was Sie bei der Ankunft an der bezeichneten Koordinaten des Ortes zu erfahren.

Es besteht keine Notwendigkeit zu zählen, schätze usw. Aber du musst deinen Kopf benutzen. Seien Sie clever und Verwendung Grund als "OWL" bei ihrer Untersuchung zu ihm zu gelangen.

Nichts auf der Stärke, und denken - alles ist vorhanden.

Auf der Website, die Sie brauchen, um zwei Dinge:

1 KEY - versteckt und muss genutzt werden.

2 CODE LOCK - es ist versteckt, aber Sie erhalten Zugang zu ihr nach der Kamerataste.

Nachdem Sie einen Eintrag im Logbuch, umgekehrt der mögliche Austausch von bescheidenen Preisen das Verfahren tatsächlich verhindert den Zugriff auf den Innenraum.

 

An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen für Funki Förster danken mit einem Hinweis auf und stimmen der Standort der Boxen und der Superintendent der Rytel Sie für die Annahme dieser Idee. Noch einmal ein großes Dankeschön von mir und diejenigen, die die Gegend zu besuchen. Ohne Ihre Zustimmung nicht möglich wäre.

 

Haben Sie Spaß und Freizeit

 

Text translated by translate.google.pl - sorry

 SERWIS - 24.08.2014 - WSTAWIŁEM NOWĄ KŁÓDKĘ, NA WIĘKSZY SERWIS BYŁEM NIE PRZYGOTOWANY, ZBYT DUŻO USZKODZEŃ. JEDNAK SKRZYNKA DZIAŁA ;)

 


Flag Counter

Dodatkowe informacje
Musisz być zalogowany, aby zobaczyć dodatkowe informacje.
Wpisy do logu: znaleziona 75x nieznaleziona 0x komentarz 1x Obrazki/zdjęcia 2x Wszystkie wpisy Galeria