Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 600 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
geocache GeoPaths
GeoPath name
GeoPath type What is this?HelpHelpSpecifies the type of GeoPath. If the majority of caches are arranged in a line, or form a design on the map, set Geo-sketch . If the majority of caches highlight a tourist attraction (e.g. a famous building, museum, etc.) set Touristic . If the majority of caches show off a natural feature (e.g. a mountain peak, viewpoint, etc.) set Nature . If the caches have a common theme (e.g. cathedrals, famous authors, etc.) set Thematic . If you think your GeoPath should be in another category which is not listed, contact the OC Team cog (at) opencaching.pl
% cache finds required to complete GeoPath
What is this?HelpHelpAfter logging a percentage of the caches, the user may log the GeoPath as completed
GeoPath Description

Start a new GeoPath
Waypoint Cache name belongs to GeoPath  
(No caches to display)
GeoPaths
Number of displayed GeoPaths: {displayedPowerTrailsCount} Display options
Name Type {statusOrPoints} Publication date Number of caches Completed


V ŚK - Jaskinie i Gipsy Niecki Nidziańskiej

GeoPath details
Mentor (?)HelpMentorThe mentor is the person who created the GeoPath. Szemkel74
Visibility
Completed 4 times
Scoring 210.65 Points
Number of caches 29 (0 / 0 / 0)
% cache finds required to complete GeoPath 72% ( Geocaches)
GeoPath type Touristic
Publication date 20-06-2019
Owners dzejbi, palinq, gagu, Szemkel74
GeoPath's description

nagłówek

 

Jaskinie w mioceńskich gipsach występują w południowowschodniej części Niecki Nidziańskiej zwanej Ponidziem. Występowanie krasu w gipsach stwierdza się na Ponidziu wszędzie tam, gdzie skały te występują na powierzchni lub na głębokości dostępnej do obserwacji. Jednak zdecydowana większość jaskiń — a więc dostępnych dla człowieka pustek podziemnych — skupiona jest w obrębie rejonu wiślickiego. Rejon ten obejmuje gipsy w obrębie Niecki Soleckiej zajmującej jedynie 3,5%powierzchni Niecki Nidziańskiej W odsłoniętych gipsach powszechnie występują powierzchniowe formy krasowe: leje i nieregularne zapadliska — tzw. wertepy, ślepe dolinki, jaskinie, ostańce (humy), ponory i wywierzyska. Zagłębienia krasowe na tym obszarze powstają w wyniku zawalania się pustek podziemnych. Do najciekawszych zespołów krasu powierzchniowego i podziemnego należą:

 

  • Dolina Skorocicka — dolina krasowa składająca się z dwu odcinków oddzielonych od siebie mostem skalnym, połączonych jednak podziemnym korytarzem Jaskini Skorocickiej. Dolina ta jest największym i najbardziej znanym skupiskiem jaskiń w regionie. Znajduje się tu 26 jaskiń i schronisk w gipsach, czyli 33% wszystkich takich obiektów w regionie i jednocześnie w Polsce. Występują one w gipsach szklicowych, warstwowych, szkieletowych i szablastych. Jaskinia Skorocicka oraz inne jaskinie leżą wzdłuż wschodniego zbocza doliny i stanowią odcinki podziemnego przepływu Potoku Skorocickiego. Korytarze tych jaskiń noszą ślady wcinania się koryta tego potoku, który płynie ich dnem, miejscami ginąc w niżej leżących szczelinach. Wśród pozostałych obiektów jaskiniowych występują głównie tunele i schroniska stanowiące starsze fragmenty poziomych kanałów (położone wyżej i przekształcone przez obrywy), szczeliny powstałe w wyniku zawalania się pustek krasowych oraz niskie, rozległe sale leżące prawie na poziomie zwierciadła wód.

 

  • Dolina Aleksandrowska — ślepa dolinka przechodząca w ciąg lejów połączonych podziemnymi kanałami. Znajduje się tu 11 jaskiń (15% wszystkich takich obiektów w regionie). Jaskinie te w większości reprezentują odcinki podziemnego koryta współczesnego cieku, który miejscami zanika w gruzie gipsowym lub głębszych kanałach. Rozwinięte głównie w obrębie gipsów szklicowych, jaskinie te mają owalne, soczewkowate lub trapezowate przekroje poprzeczne bądź są też niskimi, szerokimi tunelami w spągu serii gipsowej.

 

  • Siesławice —rozległy uwał zniszczony przez eksploatację, na obrzeżach którego występują pustki podziemne. Jaskinie Siesławic (13 obiektów — 17% w regionie), rozwinięte w gipsach szkieletowych i szablastych stanowią w większości rozległe, niskie komory połączone z powierzchnią wnękami lub szczelinami w częściowo zawalonych stropach. Są one zalane wodą lub położone nieznacznie powyżej zwierciadła wód podziemnych.

 

 

  • Zespół 5 jaskiń — komór i krótkich korytarzy — w gipsach szklicowych, warstwowych oraz szkieletowych, położonych ma północ od Skotnik Górnych.

 

  • Rozcięty dolinkami próg morfologiczny w rejonie Gacek z ciekawymi formami krasu powierzchniowego, obecnie silnie przekształcony przez eksploatację w dwu kamieniołomach. Występują tu dwie interesujące jaskinie: a) Jaskinia w Krzyżanowicach Górna (Jaskinia nad Stawem), b) Jaskinia w Gackach, której główny odcinek jest kanałem krasowym rozpoczynającym się w skarpie zamykającej od góry dolinkę i stanowiącym podziemne przedłużenie cieku, który płynie jej dnem. Pomiędzy Gackami a Marzęcinem zlokalizowana jest Jaskinia Żydowska — komora krasowa, częściowo wypełniona wodą, której otwór jest wywierzyskiem.

 

W gipsach Niecki Nidziańskiej zinwentaryzowano dotąd 77 jaskiń i schronisk skalnych o łącznej długości około 2430 m. Ponadto 17 jaskiń znanych wcześniej jest obecnie niedostępnych lub zostało zniszczonych. Najdłuższą  jaskinią w gipsach tego regionu i Polski jest Jaskinia Skorocicka o długości 352 m, drugą co do długości jest Jaskinia w Wiśniówkach: 342 m, cztery inne jaskinie mają długość ponad 100 m: Jaskinia w Marzęcinie (250 m), Jaskinia Sawickiego — 173 m, Jaskinia w Skorocicach u Ujścia Doliny — 122 m oraz Jaskinia w Gackach — 115 m). Spośród pozostałych, 10 jaskiń ma długość  50–100 m, 22 jaskinie mają rozmiary 10–50 m, natomiast schroniska skalne o długościach do 10 m stanowią 55% łącznej liczby obiektów. Najgłębszą jaskinią jest Ucho Olki w Skorocicach o deniwelacji 9 m.

 

Caches in this GeoPath V ŚK - Jaskinie i Gipsy Niecki Nidziańskiej

include following caches in gpx file:


inactive
ignored
placed by you
watched
founded
Logs count in gpx file*: 5

*) - for each cache. Available only for "GPX" files OK
information
Statistics for this GeoPath V ŚK - Jaskinie i Gipsy Niecki Nidziańskiej
Your progress on this GeoPath


0% (You found 0 from 29 Caches in the Geopath)

Show more statistics

Opinions and comments

Log your visit