Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 1000 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
Musisz być zalogowany, by wpisywać się do logu i dokonywać operacji na skrzynce.
stats
Zobacz statystykę skrzynki
PNGS # Sad - Witaj w Raju - OP918K
Zaloguj się, by zobaczyć współrzędne.
Wysokość: m n.p.m.
 Województwo: Polska > dolnośląskie
Typ skrzynki: Tradycyjna
Wielkość: Mała
Status: Gotowa do szukania
Data ukrycia: 11-07-2019
Data utworzenia: 11-07-2019
Data opublikowania: 20-07-2019
Ostatnio zmodyfikowano: 06-06-2022
56x znaleziona
1x nieznaleziona
0 komentarze
watchers 1 obserwatorów
78 odwiedzających
38 x oceniona
Oceniona jako: znakomita
1 x rekomendowana
Skrzynka rekomendowana przez: gagu
Musisz się zalogować,
aby zobaczyć współrzędne oraz
mapę lokalizacji skrzynki
Atrybuty skrzynki

Umiejscowiona na łonie natury, lasy, góry itp  Dostępna tylko pieszo 

Zapoznaj się z opisem atrybutów OC.
Opis PL

Polski/Polish Angielski/English Czeski/Czech Niemiecki/GermanPL WITAJ W RAJU

 

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza, miliony lat temu… to jedno z najpiękniejszych i najatrakcyjniejszych pasm górskich w Polsce, miejsce wyjątkowe ze względu na swoje ukształtowanie terenu, przepiękne formacje skalne, unikalne skalne miasta, labirynty oraz osobliwe formy zwane skalnymi grzybami. Wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe sprawiły, że od 1993 roku ustanowiono tu Park Narodowy Gór Stołowych.

Sad Kolekcyjny Parku Narodowego Gór Stołowych jest ogólnie dostępny dla turystów. Właśnie dlatego poprowadzony został przez niego zielony szlak turystyczny, by zachęcić do odwiedzania. W czasie kiedy na drzewach wiszą dojrzałe owoce, są one w pełni dostępne do poczęstowania się. Oczywiście pamiętajmy, że wciąż znajdujemy się w Parku Narodowym, dlatego musimy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad, takich jak: nie rozpalanie ognisk, zakaz biwakowania, zakaz śmiecenia, zakaz palenia oraz, zrywając już owoce, nie zrywać „na zapas”, żeby później nie wyrzucać i marnować tylko zostawić dla kolejnej osoby.

 

08b9699d-859e-46e8-b980-baa89ece4d8a.jpg?rnd=0.649206

 

 

„Król poszedł do swego ogrodu i zastał tam więdnące i umierające drzewa, krzewy i kwiaty. Dąb powiedział mu, że umiera, gdyż nie może być tak wysoki jak sosna. Gdy zwrócił się do sosny, dowiedział się, że więdnie ona, gdyż nie może znieść, że nie ma takich winogron jak winorośl. A winorośl umiera, ponieważ nie może kwitnąć jak róża. W końcu znalazł jedną roślinę kwitnącą i świeżą jak zawsze – był to bratek. Na swoje pytanie król otrzymał taką odpowiedź:

 

– Uznałem, że gdy posadziłeś mnie, chciałeś, żebym to ja wyrósł. Gdybyś chciał dąb, winorośl czy różę, posadziłbyś je. A więc pomyślałem: jeśli mogę być tym, czym jestem, spróbuję być tym najlepiej jak potrafię. Nie mogę być nikim innym, tylko tym, czym jestem. I staram się być tym czym jestem, na tyle, na ile potrafię.” Na podstawie prawdziwych wymysłów

 

 

eee1e2fa-7a2d-43d5-b366-ebabd318cec9.jpg?rnd=0.6985239

O keszu: Kesz znajduje się przy szlaku trasy turystycznej! NIE ma możliwości dotarcia to kesza w sposób inny niż ścieżką turystyczną. W skrytce znajdziesz wiele ciekawych przedmiotów. Wymieniaj uczciwie!

Działaj rozważnie, by przy podejmowaniu nie narażać się na niebezpieczeństwo - NIE ma konieczności wchodzenia na skały, ani wspinania się na cokolwiek! Bacz na przechodniów aby nie "spalić" lokalizacji kesza. Na zakończenie odłóż go, proszę, dokładnie w to samo miejsce. „Niewidzialność” na najwyższym poziomie!

Na obszarze Parku Narodowego ochronie podlega całość przyrody, swoiste cechy krajobrazu oraz obiekty dziedzictwa narodowego. Zadaniem Parku Narodowego jest nie tylko ochrona tego szczególnego krajobrazu, ale również udostępnianie go dla zwiedzających. Jednak pamiętaj o pewnych zasadach:

 

 

 • Poruszanie się szlakiem turystycznym jest najbezpieczniejsze dla Ciebie i dla przyrody… nie wychodź poza szlak. Ze szlaku są najpiękniejsze widoki.
 • Nabierz w płuca świeżego, górskiego powietrza, nie pal papierosów.
 • Skały wokół ciebie nie są dobrym materiałem do wspinania, odpuść sobie wchodzenie na nie. Tam nie ma keszy.
 • Kamienie i minerały leżą tu miliony lat… zostaw je dla następnych pokoleń. Nie zbieraj i nie wydobywaj skał i minerałów.
 • Jeśli keszujesz razem z psem, twój przyjaciel będzie bezpieczniejszy na smyczy.
 

 

 

 • Przyroda żyje w symbiozie - nie niszcz i nie zbieraj roślin, owoców ani runa leśnego.
 • Zwierzęta żyją tu na wolności, to ich dom. Uszanuj ich spokój, nie płosz, nie chwytaj, nie dokarmiaj zwierząt.
 • Ciesz się ciszą i odgłosami natury - zachowuj się cicho, nie krzycz, nie śpiewaj, nie używaj odbiorników radiowych. Pozwól innym radować się naszymi górami, nie zakłócaj spokoju pozostałych osób.
 • Co przyniosłeś – zabierz ze sobą. Śmieci zabieraj ze sobą i pozostaw w wyznaczonych miejscach przy schronisku lub wejściach na szlak.

cdef26d7-dedc-4268-b1a6-d41e99aebd13.png


GB WELCOME TO THE GARDENS OF EDEN

 

Góry Stołowe (the Table Mountains) - a land born of the sea, millions of years ago ... is one of the most beautiful and attractive mountain ranges in Poland, a unique place due to its terrain, beautiful rock formations, unique “rock cities”, labyrinths and peculiar forms called rock fungi. Outstanding natural and landscape values are reasons that the National Park of the Table Mountains has been established here in 1993.

Gardens of Eden ...

 

08b9699d-859e-46e8-b980-baa89ece4d8a.jpg?rnd=0.649206

 

 

COMING SOON

 

COMING SOON

 

eee1e2fa-7a2d-43d5-b366-ebabd318cec9.jpg?rnd=0.6985239

About the cache: The cache is hidden along the tourist trail! It is NOT possible to reach this cache from a different direction but from the trail.

Act carefully so that you take no risks. You do not have to go on rocks or climb anything! Take care of passers-by so as not to disclose the cache location to Mugglers. Finally, put it back, in exactly the same place, please. "Invisibility" at the highest level!

The all of nature, specific landscape features and national heritage objects are protected in the area of the National Park. The task of the National Park is not only to protect this particular landscape, but also to make it available for visitors. However, you neet to remember about certain rules:

 

 

 • Walking on the tourist trail is the safest for you and for nature ... do not go beyond the trail. The trail has the most beautiful views. Do not take shortcuts.
 • Inhale the fresh mountain air, do not smoke.
 • The rocks around you are not good climbing material, let go of them. There is no cache there.
 • Stones and minerals lie here for millions of years ... leave them for the next generations. Do not collect and mine rocks and minerals.
 • If you're are here with your dog, your friend will be safer on a leash.
 

 

 

 • Nature lives in symbiosis - do not destroy and do not collect plants, fruit or undergrowth.
 • Animals live here in the wild, it's their home. Respect their calmness, do not frigten them, do not seize the animals, do not feed them.
 • Enjoy the silence and the sounds of the nature - keep quiet, do not shout, do not sing, do not use radio receivers, do not play music. Let others enjoy the mountains, do not disturb the rest of the people.
 • Whatever you brought – take it with you. Take away rubbish with you and leave in designated places near the shelter or entrances to the trail.

CZ VÍTEJTE V RÁMCI PARKY

 

Stolowe Hory - země, která se narodila z moře před miliony let ... je jedním z nejkrásnějších a nejatraktivnějších pohoří v Polsku, jedinečné místo díky terénu, nádherné skalní útvary, unikátní skalní města, labyrinty a zvláštní formy nazvané Skalni Houby. Vynikající přírodní a krajinné hodnoty způsobily, že od roku 1993 zde vznikl Národní Park Stolovych Hor.

VÍTEJTE V RÁMCI PARKY

 

08b9699d-859e-46e8-b980-baa89ece4d8a.jpg?rnd=0.649206

 

 

JIŽ BRZY

 

JIŽ BRZY

 

eee1e2fa-7a2d-43d5-b366-ebabd318cec9.jpg?rnd=0.6985239

O kešce: Keš se nachází vedle turistické stezky. Tuto keš NENÍ možné dosáhnout jiným způsobem než turistická trasa. Cely okruh prohlídky Hejšoviny a skalního labyrintu je asi 3,5 km.

Buďte opatrní, abyste pri odlovu nemuseli vylézt na kameny nebo lézt na cokoliv! Počínajte si nenápadně, abychom nebudili zbytečnou pozornost. Dávejte pozor na to, aby se keš vyhýbala zmudlování. Nakonec prosim, vracejte schranku a maskování na puvodni misto. Při odlovu je nutná maximalni opatrnost!

V oblasti Národního Parku celá příroda, specifické krajinné prvky a objekty národního dědictví jsou chráněny. Úkolem Národního parku je nejen chránit tuto krajinu, ale také ji zpřístupnit návštěvníkům. Nezapomeňte však na některé pravidla:

 

 

 • Cestování po turistické stezce je nejbezpečnější pro vás a pro přírodu ... Nenechávejte označenou stezku. Z turisticke cesty jsou nejkrásnější pohledy.
 • Dejte si čerstvý horský vzduch, nekuřte.
 • Skály kolem vás nejsou dobrým místem k lezení, nechodíte na ně. Není zde žádná keška
 • Kameny a minerály leží zde milióny let ... nechávají je pro příští generace. Nesbírejte skály a minerály.
 • Pokud jdete se svým psem, váš přítel bude bezpečnější na vodítku.
 

 

 

 • Příroda žije v symbióze - nezničte a nesbírajte rostliny, ovoce ani podrost.
 • Zvířata žijí tady ve volné přírodě, je to jejich domov. Respektujte jejich klid, nebojte se, nezachycujte zvířata a ne krmte.
 • Užijte si ticho a zvuky přírody - udržujte klid, neříkejte, nepějte, nepoužívejte rádiové přijímače. Nechte ostatní užívat naše hory, nerušíte klid ostatních turistů.
 • Co jste přinesli - vezměte si s sebou. Odveďte s sebou odpadky a nechte na určených místech v blízkosti turisticke chaty nebo vjezdu do stezky.

DE HERZLICH WILLKOMMEN IN DEN PFARRGÄRTEN

 

Die Góry Stołowe (= „Tafelberge”, dt. Heuscheuergebirge) – vor Millionen von Jahren vom Meer geformt, gehören sie zu den schönsten und attraktivsten Gebirgszügen Polens. Sie besitzen eine Vielzahl einzigartiger Felsformationen, Felsenstädte, Labyrinthe und Pilzfelsen. Kein Wunder also, dass sie seit 1993 als Nationalpark (poln. Park Narodowy Gór Stołowych) unter besonderem Schutz stehen.

HERZLICH WILLKOMMEN IN DEN PFARRGÄRTEN..."

 

08b9699d-859e-46e8-b980-baa89ece4d8a.jpg?rnd=0.649206

 

 

Es wird bald sein

 

Es wird bald sein

 

eee1e2fa-7a2d-43d5-b366-ebabd318cec9.jpg?rnd=0.6985239

Der Cache befindet sich an einem Wanderweg. Es gibt KEINEN anderen Zugang zum Cache als über diesen Weg. Die Wegstrecke (Szczeliniec Wielki + Labyrinth) beträgt ca. 3,5 km.

Handelt verantwortlich und begebt Euch nicht in Gefahr – es besteht KEIN Anlass, auf Felsen oder sonstiges zu klettern! Achtet bitte darauf, das Versteck nicht zu verraten und legt den Cache bitte genau wieder so zurück, wie Ihr ihn gefunden habt. „Stealth Mode“ wird vorausgesetzt!

Auf dem Gebiet des Nationalparks sind Natur, Landschaft und Objekte nationalen Erbes in ihrer Gesamtheit geschützt. Zu den Aufgaben des Nationalparks gehört dem Schutz der Landschaft auch deren Bereitstellung für Besucher. Beachtet dabei bitte einige Regeln:

 

 

 • Das Wandern auf markierten Wegen ist am besten für Euch und die Natur... verlasst sie deshalb nicht. Vom Weg aus hat man die schönsten Ausblicke.
 • Atmet die frische Bergluft ein, raucht nicht.
 • Die Felsen ringsum sind kein geeigneter Platz zum Klettern. Verzichtet also darauf, Caches findet Ihr dort keine.
 • Steine und Mineralien liegen hier seit Jahrmillionen... nehmt sie bitte nicht mit, sondern lasst sie für die kommenden Generationen liegen.
 • Cachen mit Hund? Klar, aber am besten an der Leine.
 

 

 

 • Die Natur lebt in Symbiose – zerstört / pflückt keine Pflanzen, Früchte oder Bodendecker.
 • Die Tiere leben hier in Freiheit, in ihrem Zuhause. Lasst ihnen Ihre Ruhe, scheucht sie nicht auf, fangt und füttert sie nicht.
 • Genießt die Ruhe und die Stimmen der Natur – verhaltet Euch ruhig, schreit oder singt nicht und benutzt keine Radios oder ähnliches. Respektiert auch die Ruhe der anderen Besucher.
 • Nehmt mit, was Ihr mitgebracht habt. Werft Euren Müll in die dafür vorgesehenen Behälter an der Schutzhütte oder am Beginn des Wanderwegs.

Dodatkowe waypointy
Symbol Typ Współrzędne Opis
Parking --- parking
Parking --- parking
Początek ścieżki --- zielony szlak