Największy na świecie niekomercyjny serwis geocachingowy
GeoŚcieżki - skupiające wiele keszy
Ponad 500 GeoŚcieżek w Polsce!
Pełne statystyki, GPXy, wszystko za darmo!
Powiadomienia mailem o nowych keszach i logach
Centrum Obsługi Geokeszera wybierane przez Społeczność
100% funkcjonalności dostępne bezpłatnie
Przyjazne zasady publikacji keszy
Musisz być zalogowany, by wpisywać się do logu i dokonywać operacji na skrzynce.
Księżycowy Nowy Rok 2019 - OP8XTM
Właściciel: mietek112
Lista uczestników
Zaloguj się, by zobaczyć współrzędne.
Wysokość: 759 m n.p.m.
 Województwo: Polska > dolnośląskie
Typ skrzynki: Wydarzenie
Wielkość: Bez pojemnika
Status: Zarchiwizowana
Czas: 1:00 h    Długość trasy: b.d.
Data rozpoczęcia wydarzenia: 02-02-2019
Data utworzenia: 02-01-2019
Data opublikowania: 04-01-2019
Ostatnio zmodyfikowano: 02-04-2019
0 Uczestniczyło
0 Będzie uczestniczyć
1 komentarze
watchers 0 obserwatorów
68 odwiedzających
0 x oceniona
Oceniona jako: b.d.
Musisz się zalogować,
aby zobaczyć współrzędne oraz
mapę lokalizacji skrzynki
Atrybuty skrzynki

Można zabrać dzieci  Dostępna dla niepełnosprawnych  Dostępna rowerem 

Zapoznaj się z opisem atrybutów OC.
Opis PL

Polski/Polish Angielski/English Czeski/Czech


PL Księżycowy Nowy Rok 2019

Nian to bestia, która miała ciało byka i głowę lwa. Okrutny potwór żył w górach, a jego zajęciem było polowanie. Pod koniec zimy, gdy nie było nic do jedzenia, Nian przychodził w pierwszym dniu Nowego Roku do wiosek i pożerał hodowane zwierzęta, 39e87a67-1d6d-4cd0-b1b8-bfff44657b43_l.jpga nawet samych mieszkańców, a zwłaszcza dzieci. Zjadał także resztki składowanych plonów, sprowadzając na wioskę głód.
Początkowo aby chronić siebie, mieszkańcy zostawiali żywności przed ich drzwiami na początku każdego roku, gdyż wierzono, że Nian po zjedzeniu przygotowanych potraw będzie tak syty, że nie będzie już więcej atakować ludzi.
Z czasem ludzie spostrzegli, że potwór Nian panicznie boi się ognia, hałasu i czerwonego koloru. Wraz ze zbliżającym się nadejściem Nowego Roku, mieszkańcy zawieszali czerwone latarnie i czerwone zwoje wiosenne na okna i drzwi. Używali też petard oraz fajerwerków aby odstraszać Nian'a.
Legenda mówi, że od tamtej pory Nian nigdy nie przybył do wsi ponownie.

(Źródło: wyznania-azjatoholiczki.blogspot.com)

Powyższy tekst to chińska legenda związana z Księżycowym Nowym Rokiem. Nian w języku chińskim oznacza rok (年). Według starożytnych podań i legend, chiński nowy rok zapoczątkowała walka z tą mityczną bestią.

Chiński Nowy Rok (inne: Święto Wiosny, Festiwal Wiosny, Księżycowy Nowy Rok) to najważniejsze święto w tradycyjnym kalendarzu chińskim opartym na ruchu Księżyca, przypadające między końcem stycznia a początkiem lutego. Od najdawniejszych czasów jest w Chinach najważniejszym świętem publicznym i prywatnym, zapożyczyły je również zamieszkujące w Chinach mniejszości narodowe. (Źródło: Wikipedia)

Księżycowy Nowy Rok - GC817XM

chinskie-swieta-300x201.jpgZapraszamy Was na świętowanie Księżycowego chinskie-swieta-300x201.jpgNowego Roku, który będzie początkiem roku Świni.
Weźcie ze sobą rodzinę i znajomych.
Przybywajcie w gronie keszerów i z tymi, którym geocaching jest obcy!
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 • Termin: 2 lutego 2019 (sobota) o godzinie 16:00.
 • Miejsce: Spotkanie odbędzie się na współrzędnych początkowych, które wskazują Bacówkę na terenie Centrum Edukacyjnego Gór Stołowych w Karłowie.
 • Czas trwania: Event potrwa przynajmniej 1 godzinę i planowo zostanie zakończony o godzinie 17:00. Istnieje jednak możliwość przedłużenia czasu spotkania. ;)
RAMOWY PLAN EVENTU
 • Spotkanie w Bacówce przy płonącym ognisku.
 • Oficjalne otwarcie logbooka.
 • Prezentacje i wymiany przedmiotów podróżnych.
 • Geoploty przy pieczonej na ogniu kiełbasie ;)
INFORMACJE DODATKOWE
 • Ubierzcie się stosownie do pogody.
 • Zapewniam ognisko i logbook ;)
 • Zabierzcie ze sobą kiełbasy, inne przysmaki i dodatki.
 • Każdy zarejestrowany uczestnik z nickiem może liczyć na eventowego drewniaczka.

O wszystkich zmianach będziemy informować w osobnych ogłoszeniach.

Do zobaczenia 2 lutego!

Będziemy na was czekać!

logo.gifPodpis_logo_mietek112.png?m=1498740028CZ Lunární Nový Rok 2019 [Google Translate]

Nian je zvíře, které mělo tělo býka a lví hlavu. V horách žila krutá monstrum a jeho povolání lovilo. Na konci zimy, kdy nebylo nic k jídlu, Nian přišel do vesnic v první den nového roku a pohltil farmářská zvířata, 39e87a67-1d6d-4cd0-b1b8-bfff44657b43_l.jpga dokonce i samotné obyvatele, zejména děti. On také jedl zbytky skladovaných plodin, čímž způsobil hlad po vesnici.
Zpočátku, aby se ochránili, obyvatelé opustili své jídlo u svých dveří na začátku každého roku, protože se věřilo, že Nian po jídle připravených pokrmů bude tak vysoký, že už nebude zaútočit na lidi.
Časem si lidé všimli, že monstrum Nian se strašně bojí oheň, šum a červená barva. S blížícím se příchodem nového roku obyvatelé zavěsili červené lucerny a červené jarní svitky pro okna a dveře. Oni také používali petardy a ohňostroje k odcizení Nian.
Legenda říká, že Nian od té doby nikdy nevstoupil do vesnice.

(wyznania-azjatoholiczki.blogspot.com)

Výše uvedený text je čínská legenda týkající se nového lunárního roku. Nian v čínštině znamená rok (年). Podle starodávných tradic a legend začíná Čínský Nový Rok bojem s tímto mýtickým zvířetem.

Čínský Nový Rok (další: Jarní Festival, Lunární Nový Rok) je nejdůležitějším festivalem v tradičním čínském kalendáři založeném na pohybu Měsíce, který spadá od konce ledna do začátku února. Od nejčasnější doby je Čína nejdůležitějším veřejným a soukromým svátkem, který si půjčují také národnostní menšiny žijící v Číně.
(Wikipedia)

Księżycowy Nowy Rok - GC817XM

chinskie-swieta-300x201.jpgZveme vás k oslavě Lunárního chinskie-swieta-300x201.jpgNového Roku, který bude počátkem roku Prasete.
Přineste svou rodinu a přátele s vámi.
Přijďte se skupinou geocacherů a s těmi, kterým geocaching není znám!
ORGANIZAČNÍ INFORMACE
 • Uzávěrka: 2. února 2019 (sobota) v 16:00.
 • Místo: Setkání se uskuteční na výchozích souřadnicích, které označují Bacówku a Vzdělávacím Centrum Národního Parku Stolové Hory v Karłowě.
 • Doba trvání: Událost trvá nejméně jednu hodinu a bude ukončena podle plánu v 17:00. Je však možné prodloužit dobu setkání. ;)
RÁMOVÝ PLÁN EVENTU
 • Setkání v Bacówka u hořícího táboráku.
 • Oficiální otevření lodního deníku.
 • Prezentace a výměny cestovních položek (TB's, geocoins).
 • Geoploty s klobásou praženou v ohni ;)
DODATEČNÉ INFORMACE
 • Šaty podle počasí.
 • Poskytuji táborák a logbook ;)
 • Vezměte si s sebou klobásy, jiné lahůdky a doplňky.
 • Každý registrovaný účastník s přezdívkou se může spolehnout na událost dřevěné ucpávky (PWG).

Budu informovat o všech změnách v samostatných oznámeních.

Uvidíme se na 2. únoru!

Čekáme na vás!

logo.gifPodpis_logo_mietek112.png?m=1498740028EN Lunar New Year 2019

Nian is a beast that had a bull body and a lion's head. A cruel monster lived in the mountains, and his occupation was hunting. At the end of winter, when there was nothing to eat, Nian came to the villages on the first day of the New Year and devoured farmed animals, 39e87a67-1d6d-4cd0-b1b8-bfff44657b43_l.jpgand even the inhabitants themselves, especially children. He also ate the remains of the stored crops, bringing famine to the village.
Initially, to protect themselves, the residents left their food at their door at the beginning of each year, because it was believed that Nian after eating the prepared dishes will be so high that it will no longer attack people.
With time, people noticed that the monster Nian is terribly afraid of fire, noise and red color. With the approaching arrival of the New Year, the residents hung red lanterns and red spring scrolls for windows and doors. They also used firecrackers and fireworks to deter Nian.
Legend has it that Nian has never come to the village again since then.

(Source: wyznania-azjatoholiczki.blogspot.com)

The above text is a Chinese legend related to the Lunar New Year. Nian in Chinese means year (年). According to ancient traditions and legends, the Chinese new year began the fight with this mythical beast.

Chinese New Year (other: Spring Festival, Lunar New Year) is the most important festival in the traditional Chinese calendar based on the movement of the Moon, falling between the end of January and the beginning of February. Since the earliest times, China has been the most important public and private holiday, also borrowed by national minorities living in China.
(Source: Wikipedia)

Księżycowy Nowy Rok - GC817XM

chinskie-swieta-300x201.jpgWe invite you to celebrate the Lunar chinskie-swieta-300x201.jpgNew Year, which will be the beginning of the year
of the Pig.

Bring your family and friends with you.
Come with a group of geocachers and with those to whom geocaching is unknown!
ORGANIZATIONAL INFORMATION
 • Data: February 2, 2019 (Saturday) at 16:00.
 • Place: The meeting will take place at the starting coordinates that indicate Bacówka at the Educational Center of the Table Mountains in Karłów.
 • Duration: The event will last at least one hour and will be terminated on schedule at 17:00. However, it is possible to extend the time of the meeting. ;)
FRAMEWORK EVENT PLAN
 • Meeting in Bacówka near the burning campfire.
 • Official opening of the logbook.
 • Presentations and exchanges of travelers' items (TB's, geocoins).
 • Geo-talks with sausage roasted on fire ;)
ADDITIONAL INFORMATION
 • Dress according to the weather.
 • I provide a bonfire and a logbook ;)
 • Take sausages, other delicacies and what you want.
 • Each registered participant with a nickname can count on an event wood-coin (PWG).

We will inform about all changes in separate announcements.

See you on February 2!

We will wait for you!

logo.gifPodpis_logo_mietek112.png?m=1498740028


Dodatkowe informacje
Musisz być zalogowany, aby zobaczyć dodatkowe informacje.
Wpisy do logu: 0 0 komentarz 1x Wszystkie wpisy